Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Betydningen av kalsium
Kalsium (Ca) er livsnødvendig for flertallet av korallrevets livsformer. Dette grunnstoffet finnes i naturlig sjøvann i en konsentrasjon av gjennomsnittlig 400 ppm. Typisk er dette positivt ladde kalsium-ioner (Ca2+) som er bundet til negative ioner av hydrogenkarbonat (HCO3-).
Svært mange av korallrevets dyr forbruker kalsium til bygging av sine skjeletter. Her ser vi hvordan en Acropora-steinkorall har festet sitt skjelett av kalsium til frontglasset i et akvarium.
Steinkoraller er spesielt avhengige av kalsium for bygging av sine kalkskjeletter. Loven om kjemisk likevekt sørger for at reaksjonen...

Ca(HCO3)2 ‹—› CaCO3 + H2CO3 ‹—› CO2 + H2O

...går mot høyre ettersom zooxanthellene forbruker CO2 i fotosyntesen. Da vil kalsiumkarbonat (CaCO3), i strukturformen aragonit, felles ut og danne korallens skjelett. Gjennom årenes løp har denne enkle kjemiske reaksjonen bygget de vakreste korallskjeletter og formet de enorme byggverkene vi kjenner som korallrev. Akvaristen må sørge for at denne reaksjonen kan pågå mest mulig uforstyrret også i akvariet. Derfor må forbrukt kalsium erstattes.

Den tradisjonelle og mest velprøvde metoden for tilførsel av kalsium, er ved etterfylling av fordampet vann med kalkvann laget av kalsiumoksid eller kalsiumhydroksid. Foto: Alf Jacob NilsenKalsium kan tilføres ved at vann som har fordampet fra akvariet etterfylles i form av såkalt kalkvann ("Kalkwasser"). Du kan lage ditt eget kalkvann ved å løse kalsiumhydroksid, Ca(OH)2, eller kalsiumoksid, CaO, i ferskvann. Teoretisk kan man løse 1,7 gram kalsiumoksid, eller kalsiumhydroksid, pr liter ferskvann. Bland kjemikaliene i vannet og vent mens den kjemiske reaksjonen (brusingen) pågår. Etter et par timer vil reaksjonen være ferdig; overskuddet av hvitt, fast kalsiumhydroksid vil ha bunnfelt og over vil det være en noenlunde klar løsning med høyt kalsium-innhold. Det er den klare løsningen (kalkvannet) som skal brukes til å etterfylle fordampet vann i akvariet.

Kalkvann av god kvalitet har svært høy pH, typisk omkring 12. Derfor må man aldri helle store kvanta kalkvann direkte i akvariet på en gang. Aller best er det å benytte en eller annen automatisk påfylling via en pumpe, tilkoblet en nivåføler i akvariet. Det finnes ferdige slike løsninger å få kjøpt i akvariehandelen.

Når man tilsetter mye kalkvann vil det ofte gi seg utslag i forhøyet pH også i akvarievannet. Det kan motvirkes ved bruk av en automatisert tilførsel av karbondioksid (CO2) tilkoblet en pH-føler. I akvarier med spesielt høy fordampning (i store akvarier er det ikke uvanlig med 10 liter eller mer i fordampning pr dag) kan slik pH-kontroll bli helt nødvendig.

I kalkreaktoren ledes CO2-beriket vann gjennom et kalkholdig substrat. På grunn av vannets lave pH blir kalsium da løst i vannet før det føres tilbake i akvariet.Det finnes også en annen og svært effektiv metode for tilførsel av kalsium som stadig blir mer utbredt og populær; kalsiumreaktoren. I prinsippet består denne av et kammer hvor akvarievannet blandes med CO2, slik at pH-verdien senkes, og så ledes gjennom et lag med kalsiumholdig substrat (korallsand, skjellsand, dolomitt el.l.). Ettersom pH er lav, vil substratet gradvis løses slik at vannets kalsiuminnhold øker. Ennå har vi noe begrensede erfaringer med denne metoden for kalsiumtilførsel, men den er enkel og effektiv. Brukt alene synes den imidlertid å ha en ufravikelig bivirkning ved at fosfatinnholdet i akvarievannet øker (kalkvann, derimot, reduserer fosfatinnholdet i vannet ved utfelling). Kalsiumreaktoren kan derfor medføre problemer bl.a. med uønsket algevekst.

© 2000, Aquarium World